Bullet journal Basics Layout

English version below

Gisteren schreef ik over de simpele vorm van de bullet journal. Nogmaals: al die prachtige layouts vind ik ook mooi, maar het is niet hoe de bullet journal oorspronkelijk is opgezet. De oorspronkelijke vorm is namelijk met een notitieboek en een pen en dat is het. En dit is nu juist heel erg handig voor als je functioneel wilt plannen. Ik heb een voorbeeldweek gemaakt met de bullet journal in zijn simpelste vorm.


Ik heb de pagina’s in tweeën gesplitst, zodat je het meest effectief gebruik kunt maken van de plek op je pagina. Zinnen zijn meestal niet lang genoeg om naar het eind van je papier te gaan, waardoor je eigenlijk een hoop papier weggooit. Ik begin de week met een overzicht van de week en de afspraken en wat trackers onderaan. Hiernaast staat een lijst met taken die die week afgerond moeten worden, maar niet op een bepaalde dag. Op de volgende bladzijde begin ik met dailies. Die maak ik per dag. En op de laatste (vierde) bladzijde heb ik mijn blogplanner gemaakt, die ik nog niet met jullie ga delen, dat komt aan het eind van de maand.


English version 

Yesterday I wrote about the simplest form of the bullet journal. I will say it again: I really do think that all those pretty layouts are beautiful, but it not the original way the bullet journal was set up. The original way is to only use a notebook and a pen. And this makes it very easy to use it for functional planning. I made a week using the bullet journal in its simplest way.


I split the pages in half, so I can use the page most effectively. Sentences are rarely long enough to go to the end of the page and this gives you a lot of paperwaste. I start the week with a weekly overview of my appointments and some trackers below that. Besides this I put a list with weekly tasks that are not day specific. On the next day I start my dailies. I make these the evening before. On the last (fourth) page I made my blogplanner. But I will not share this with you yet, because there will be a blogpost about this at the end of the month.

Bullet Journal: Basics

English version below

Het bullet journal systeem is bedacht door Ryder Caroll, van BulletJournal.com. Het is bedoeld om de informatie die binnenkomt zo snel mogelijk en zo overzichtelijk mogelijk bij te houden. Het motto is: “Alles wat je nodig hebt zijn een notitieboek en een pen”. En dat is het, meer niet. Ja, er zijn een paar basisregels om je te helpen een organisatorisch systeem aan te brengen in dat notitieboek. En begrijp me niet verkeerd, al die prachtig mooie bullet journal pagina’s zijn prachtig om te zien, maar vandaag wil ik het hebben over het zo functionaal mogelijk gebruik maken van je bullet journal, dus de basics. 

 1. Schrijf boven elke pagina een onderwerp en zie dit als de titel van je pagina. Wees helder in de beschrijving en nummer je pagina’s om sneller tot je inhoud te kunnen komen.
 2. Het systeem gaat uit van een korte, maar krachtige formulering van je zinnen in combinatie met bullets. Hiermee organiseer je je informatie in taken, afspraken / evenementen en notities.
 3. Taken zijn omschreven als actiegerichte zinnen. Elke bullet heeft drie stadia waarmee je je taken kunt verduidelijkem, namelijk afgehandeld, gemigreerd en ingepland.
 4. Afspraken / evenementen zijn datumgerelateerde informatie. Dit kan op die dag gepland staan of op die dag als binnenkomende informatie worden opgeschreven. Wees hierbij kort en krachtig, maar wel met genoeg informatie om te weten wat je te wachten staat
 5. Onder notities vallen verschillende zaken, zoals ideeën, feiten, notulen en observaties. Het zijn de dingen die belangrijk zijn en die je wilt onthouden.

En als laatste nog wat tips om je te helpen zo snel en functioneel mogelijk aan de slag te gaan met je bullet journal.

 • Maak een legenda van de bullets die je gebruikt om te refereren.
 • Start met het bijhouden van alle binnenkomende informatie. Op een later moment kun je beoordelen hoe belangrijk en relevant deze informatie is.
 • Wanneer je je bullet journal als enige plannings systeem gebruikt is het handig om een index en paginanummers te gebruiken. Wanneer je de bullet journal, net als ik, combineert met een planner, is dit niet altijd nodig.

English version

The bullet journal system is invented by Ryder Caroll, from BulletJournal.com. It’s purpose is to write down your information quick and fast by using rapid logging. The motto is: “all you need is a notebook and a pen” . And that’s it. There are some basic rules to help you put an orgazational structure in the notebook. Don’t get me wrong, I do enjoy looking at those pretty decorated bullet journal pages, but today I want to talk about the most functional way of using a bullet journal, de basics.

 1. Start by putting a topic on the top of the page, thi is a simple title. Clarify your entry, number your pages to get quick access to your content.
 2. The system relies on the fact that you write your sentences in a short form and using this in combination with bullets. The bullets organize your entries in tasks, events and notes.
 3. Your tasks are actionable items. You can clarify your bullets using three stages: completed, migrated and scheduled.
 4. Your events are date related entries. It can be an entry for the specific day or an entry to log as incoming information. Events should be as objective and brief as possible, but with enough information for you to know what is going on.
 5. Notes are entries you want to remember and can be an idea, a fact, random thoughts or an observation.

I also want to give you some tips to help you start as quicky and functional as possible with a bullet journal.

 • Make a key of your bullets for quick reference.
 • Start logging every bit of incoming information. At a later time you can judge how important and relevant the information is.
 • When using the bullet journal as your only planningsystem, use an index and pagenumbers. If you use the bulletjournal in combination with a planner, like me, that is not always necessary.

My neverending plannerjourney, continued

English version below

Het voelt als gisteren dat ik mijn eerste blogpost over mijn neverending plannerjourney schreef. In deze post had ik heel mijn systeem omgegooid en was ik van een FiloFax A5 overgestapt naar mijn Personal Ochre Malden in combinatie met de bullet journal in zijn simpelste, oorspronkelijke vorm. Voor mij een geweldig systeem waarmee ik mijn productiviteit verhoogd heb. Ook had ik een Moleskine weekly planner voor mijn blogplanning. Nu zag ik mijn bullet journal niet als een extra boekje, omdat hij achterin mijn FiloFax pastte, maar het was wel een extra boekje zodra ik mijn planner gebruikte. Het was niet sorend, maar ik wilde graag kijken of ik alle componenten van mijn planningssyteem (minus de Happy Planner die ik als Teacher Planner gebruikt, dat gaat echt nooit erbij passen en dat wil ik ook niet) kon combineren in mijn FiloFax Personal Malden. Ook het feit dat mijn Moleskine uit elkaar begon te vallen, zette mij aan tot deze verandering.


Dus ik daagde mezelf uit. En het past! Ik werk nu voor de derde week met mijn FiloFax als plannersysteem. Mijn FiloFax heeft vijf tabbladen en dat is al vanaf het begin dat ik hem heb. Ik heb wel wat met de inhoud moeten schuiven. Achter tabblad 1 heb ik mijn jaarlijkse overzicht, mijn maandkalenders, mijn gezondheidstracker en mijn huishoudschema. Achter tabblad 2 zit mijn blogplanner. Hiervoor heb ik mijn wekelijkse layout van twee pagina’s verkleind naar een systeem dat op één pagina in persoonlijk formaat past. Voor een leek helemaal niet duidelijk, maar voor mij werkt het. Ik schrijf de blogposts op die ik die week wil schrijven, plan ze in de bovenste tabel in aan de hand van het nummer van de blogpost, heb trackers en een gedeelte voor notities. Het is een stuk kleiner dan voorheen, maar het is voor mij een uitprobeersel.


Achter tabblad 3 zit mijn planner. Hierover heb ik al verschillende blogposts geschreven en op dit moment probeer ik de free printables van Peanuts Planner Co uit. Ik moet wel wennen aan de beperkte ruimte die ik heb om een taak of afspraak op te schrijven, maar het dwingt me ook om niet te gedetailleerd in de formulering te zijn. Dit gedeelte zit in het midden van mijn FiloFax, omdat ik deze het vaakst gebruik en zo beide kanten van mijn week even hoog zijn om er goed op te kunnen schrijven.


Achter tabblad 4 zit mijn bulletjournal. Nog steeds in de meest simpele vorm, zelfs geen index. Ik gebruik mijn bullet journal enkel en alleen om binnenkomende informatie te noteren, taken bij te houden en eventuele notities te maken. Wanneer alle taken en informatie van een pagina uitgevoerd en afgevinkt zijn, zet ik rechtsbovenaan een hartje.


Het laatste tabblad is een verzameling van alle andere dingen. Ik heb hier mijn boodschappenlijstjes (die ik vooraf maak met alle boodschappen die ik elke week koop op volgorde van de winkel), mijn mealplanning, sticky notes en stickers. Ook zitten hier nog wat lege bladzijdes en wat dagelijkse pagina’s die ik zo kan pakken wanneer ik ze nodig heb.

Happy Planning XOXO


English version

It feels like yesterday that I put up my blogpost about my neverending plannerjourney. In this post I wrote about throwing my whole system around and changing from my FiloFax A5 to my Personal Ochre Malden and combining this one with a bullet journal in its simplest form. To me, it is the perfect system and I really increased my productivity. I was also using a Moleskine Weekly Planner for my blogplanning. My bullet journal was a Moleskine Cahier grid paper notebook, very small and lightweight. It fit perfectly in the back of my FiloFax. Although I didn’t see this as an extra booklet, it was annoying to take it out. So I wanted to try out if I could fit all the components of my planningsystem into my FiloFax Personal Malden. Oh, and also the fact my Moleskine Weekly Planner was falling apart, was a motivation to switch it all up.

So I challenged myself. And it fits! It is the third week trying out my FiloFax as my whole planningsystem (minus the Happy Planner I use as a teacher planner, this will never fit and I don’t want to combine it with my FiloFax). My FiloFax has five dividers since I got it. I did switch the inside up a bit. Behind the first divider I have my yearly overview, my monthly calendars, my healthtracker and my household schedule. Behind the second divider is my blogplanner. Iused to have two Moleskine pages and I reduced it to a system that fits one Personal sized page. For an outsider not understandable, but it works for me. I write down the posts I want to write that week and assign them numbers. In the top table I give these numbers days to be published, I put some trackers on the page and a section fot notes.

Behind the third divider is my planner. I already wrote different posts about this section and at the moment I am trying these free printables made by Peanuts Planner Co. I do have to get used to the small spaces to write down tasks and appointments, but it also forces me to be specific. The plannerpart is in the middle of my FiloFax, because I use this part the most en I like the way the pages are equally in height to write on them.

Behind the fourth divider is my bullet journal. Still in the most simple way, I don’t even use an index. I only use my bullet journal to write down all incoming information, make lists and write down notes. When all tasks and information of a page are completed, I mark the top right corner of the page with a small heart.

The last divider houses all different things. I have my grocerylists (which I make with all the regular bought stuff and in order of the shop), my mealplanning, sticky notes and stickers. I also house some empty pages en some daily planningsheets to grab when needed.

Happy Planning! XOXO

Mijn Bullet Journal: Wrap up Galaxy layout

English version below

In mijn queste naar de perfecte manier om een bullet journal bij te houden, ben ik nog steeds bezig met het maken van layouts en het kijken naar wat bij mij past. Het is een leuke zoektocht en zeker in mijn twee weken vakantie had ik meer dan genoeg tijd om op onderzoek uit te gaan.

Vorige week heb ik een galaxy layout met een running list geprobeerd. Bij de running list heb je al je taken bij elkaar met een wekelijkse checklist ernaast, zodat je bij kunt houden wanneer je iets wilt doen, hoe vaak je iets uitstelt en welke taken je af hebt gekregen. Het ziet er heel leuk uit, maar is voor mijn gebruik niet zo overzichtelijk als het opschrijven van dagespecifieke taken op de dag dat ze gedaan moeten worden.


De linkerkant van deze week vond ik erg handig. De trackers waren wellicht iets te smal, maar ze werkten wel. De dagvakken waren groot genoeg, omdat ik er alleen de afspraken in heb gezet. Dit is ook de manier waarop ik mijn planner gebruik en voor mij het beste werkt. Zoals je kunt zien heb ik de rechterpagina amper gebruikt. Ik heb hem wat aangevuld, puur voor deze blogpost. Maar het werkte niet en het voelde meer als een taak om mijn planner in te vullen, dan een instrument om mij te helpen mijn taken en afspraken te plannen. Ik denk dat het grootste probleem voor mij is dat alle taken door elkaar staan en je echt moet zoeken bij welke dag de taak hoort. En dan was deze week niet eens zo druuk. Ik zie mezelf dit dysteem op deze manier dan ook niet voor een werkweek gebruiken. Misschien wel gecombineerd met voor elke dag een plek voor dagspecifieke taken en de running list als een lijst voor taken die in die week gedaan moeten worden.

Het onderste vak heb ik helemaal niet gebruikt. Ik had nog ruimte over en wist dat ik niet de hele bladzijde nodig had voor alle taken van die week, maar ik wist ook niet zo goed wat ik met het vak moest doen.

Happy Planning XOXO


English version

In my search for the perfect way to keep a bullet journal, I am still busy making and trying out layouts to find out which one suits my needs. It is a fun adventure and in my two week springbreak I had more than enough time to explore.

Last week I tried a galaxy layout with a running list. The running list keeps all your weekly tasks together, it makes it easy to see when you want to do certain tasks, how many times you procrastinate and which tasks you completed. It looks fun and functional, but I found it to be unfunctional, because I lost track of when stuff needed to happen, it was not as easy to see on which day I put certain tasks.

I did use the left page a lot. The trackers were a bit too small, but they worked. The boxes per day were big enough, because I only wrote my appointments in them. This is also the way I like to use my personal planner and the way that works best for me. I barely used the right page. I did complete the list, but only to take the picture for this blogpost. This running list didn’t work for me, because it wasn’t clear what task was supposed to be done on what day of the week. Filling out my planner and list felt more like a chore than an instrument to help me keep organized. The biggest problem for me was the unorganized way the taks were written. Because of the running list, you list them all in the same list. I prefer writing my date-specific tasks on the day itself. The week I tried this sytem was a spring break week, which means a lot less busy than a workweek. I don’t know if this system will work for me in a workweek. Maybe if I combine a running list for weekly tasks with date-specific tasks written on the day itself.

I didn’t use the box on the bottom of the page. I had some space left en I knew beforehand that I wouldn’t use the whole page for tasks, but I also didn’t know what to do with this box.

Happy Planning XOXO

Mijn Bullet Journal: Daily pages

Om alles te proberen qua layouts voor afspraken en taken, wilde ik voor de eerste werkweek na de vakantie een dagelijkse layout proberen. Kijkend naar de pagina’s vond ik een hele bladzijde per dag wel een beetje veel. Het leek mij (voor de eerste keer…) handiger om twee dagen per pagina te maken.


Zo heb ik alsnog erg veel ruimte per dag en een ruimte voor mijn trackers. Hier begin ik ook de week mee. Dat vind ik logischer dan de trackers aan het eind van de week. Zo kan ik in de tweede helft van de week snel terugbladeren. Op de andere pagina’s (ik gebruik dus vier pagina’s voor deze week) heb ik voor elke dag een kolom gemaakt voor de dagen. Ik ga hier een tijdsplanning in maken, met een kleine takenlijst onderaan. Na het maken van deze opzet, kwam ik er al snel achter dat ik te weinig plek heb voor mijn taken voor de week en te veel plek heb voor mijn weekend. Jammer genoeg had ik de dagen al geschreven. Toch heb ik besloten om het weekend te splitsen en de laatste kolom te gebruiken voor taken die ik in die week af moet hebben.


Zo heb ik voor elke dag een tijdsplanning, plek voor dagspecifieke taken en plek voor taken die niet voor een bepaalde dag zijn. Ik ben benieuwd of deze set-up bevalt en of ik daadwerkelijk genoeg ruimte heb voor alles.

Mijn planner-journey

English version below!

Na het behalen van mijn HBO diploma ben ik gelijk aan de slag gegaan als leerkracht basisonderwijs. Ik ben erg ambitieus en wil graag mijn zaken goed op orde hebben. In deze periode was ik ook nog bezig met een cursus boekhouden. Ik had dus genoeg te doen. Per toeval kwam ik mijn eerste FiloFax filmpje tegen en ik was gelijk verkocht. Ik wist het zeker: dit was wat ik altijd al zocht! Al snel had ik mijn allereerste FiloFax. Een goedkope, om te proberen. Ik weet niet eens meer welke het was, want na drie dagen heb ik hem terug gebracht naar de winkel. Hij was niet goed, de vakken scheurden uit. Ik mocht een andere uitzoeken zonder bij te betalen. Hier koos ik mijn allereerste echte (goede) FiloFax: een personal Metropol in de kleur Chocolate. Dit was in augustus 2014. In de tussentijd is er veel veranderd en heb ik een aantal planners gehad en systemen uitgeprobeerd.

My Plannerjourney.png

 • Augustus 2014: De start van mijn plannerjourney! Het begon met mijn Personal Metropol Chocolate. Ik maakte mijn eigen inserts, voornamelijk daily’s. Ik vond het geweldig, gebruikte veel washi en haalde dit er ook weer af. Mijn jacht op plannerspullen begon ook. Buy all the things was mijn motto.
 • 2015: Na een tijd in een personal formaat te hebben gewerkt, was ik benieuwd of een A5 formaat iets voor mij zou zijn. Ik kreeg een A5 Original Green en begon hierin te plannen. Ook hier maakte ik mijn eigen inserts. Ik heb zelfs een tijd met dailies in een A5 gewerkt (dit was veel te veel ruimte). Ik vond het formaat erg fijn, omdat je A5 papier hier makkelijker in kon stoppen. Niet veel later kreeg ik een persoonlijk gemaakte Travelers NoteBook Moleskine Cahier formaat. Ik wilde deze graag, omdat ik dan een bulletjournal (mijn eerste keer proberen!) en mijn schetsboek mee kon nemen. Zo had ik alles in een systeem. Ik was al snel uitgekeken op de TN en wilde snel terug naar een ringplanner. In augustus kreeg ik mijn FiloFax Malden voor mijn verjaardag. Dit was en is nog steeds my unicorn. Ik was verliefd en gebruikte mijn Malden heel lang als enige planner.
 • 2016: Het grootste gedeelte van dit jaar gebruikte ik mijn Malden. Ik begon hier ook aan mijn HBO opleiding en kreeg hier veel huiswerk voor. Mijn Malden werd te klein en ik begon weer te plannen in mijn A5 Original. Maar deze was erg groot en de Clipbooks waren net uitgekomen. Deze vond ik erg mooi en compact. Ik kocht een A5 ClipBook Black en heb deze een aantal maanden als planner gebruikt. Maar toch bleef het aan me knagen dat die mooie Malden in de kast lag.
 • 2017: Aan het begin van het jaar besloot ik weer in mijn Malden te gaan plannen. Maar dan op een aangepaste manier. Mijn huidige systeem bestaat uit mijn Malden en een Bullet Journal en het werkt geweldig.
 • En wellicht veranderd er binnenkort weer iets… Wie weet. Het is een reis, een avontuur waar ik aan begonnen ben en met veel plezier nog aan bezig ben.

English version (excuse my English, it is the first time trying to write a blogpost in English!)

After graduating and getting my teachers degree, I immediately started working as an elementary school teacher. I am very ambitious and like to be organized. I was also doing some personal development at this time. By coincidence I came across a YouTube video about a FiloFax and I became very enthousiastic. I was veru certain that this was the organizational system that I was looking for. Quickly after this I got my first FiloFax. It was a cheap one, because I wanted to try it out. It turned out to be a default one, the pockets were ripping and after three days of usage I returned it to the shop. They let me choose another one, without paying the extra costs. At this moment, august 2014, I chose a FiloFax Personal Metropol in the color Chocolate. Meanwhile, a lot has changed and I tried some different planners and systems along the way.

My Plannerjourney.png

 • August 2014 marks as the start of my plannerjourney. It all started with the Personal Metropol Chocolate. I made my own daily inserts. I loved it, used a lot of washi, which I also removed because it felt too cluttered. Ans also the hunt for plannersupplies started. But all the things became my motto.
 • 2015: After using a personal size for a while, I was curious if an A5 size would fit my needs. I got an A5 Original Green and began planning in this one. I also made my own inserts. I even made dailies to plan on and it turned out to be too much space. I liked the A5 size, because I could take papers from work (A4 size) easier with me. Not long after that I got a Travelers NoteBook Moleskine Cahier sized TN. I wanted this so badly, because I wanted to try bullet journaling or the first time and take my sketchbook with me, all in one system. I did not like this system, because I missed being in rings. In august of this year I got my Filofax Ochre Malden as a birthday present. This was and is still my unicorn. I was in love and only used my Malden to plan.
 • 2016: I used my Malden for the most part of this year. I started another university education and got a lot of homework. My Malden became too small and I started planning in the A5 Original again. But this one was too big for my purse (priorities right…) and they just released the A5 ClipBooks, which I got in Black. I used this one for a couple of months as a planner. But I always felt bad because the very pretty and expensive Malden was unused.
 • 2017: So at the start of this year I decided to go back to my Malden. But in an adjusted system. My current system contains my Malden and a bullet journal and it works great!
 • And you never know, but maybe something will change again. It is my planner journey, an adventure and I love it!

Happy Planning XOXO

Mijn Bullet Journal: Monthly

Ik ben nog steeds bezig met het testen van het mijn bullet journal boekje van BBNC uitgevers. Ik vind het een prachtig boekje, maar ben erg blij met mijn huidige plannersysteem in mijn FiloFax Malden. Maar, ik blijf ook deze gebruiken en testen! Er zal hier altijd minder informatie in staan, omdat ik niet van plan ben alles dubbel te schrijven.

Voor de maand mei heb ik weer een simpele layout getekend voor de dagen van de maand. Ze zijn een stuk groter dan in mijn Personal FiloFax, dus ik heb meer dan genoeg ruimte om mijn informatie erin kwijt te kunnen. Ook had ik genoeg ruimte om maandelijkse zaken bij te houden.


Ik gebruikte waterverf voor de header. Dit was erg leuk om te doen en het papier houdt de waterverf goed. Het drukt niet door, maar ik heb nog steeds niet heel veel waterverf op de bladzijden gebruikt. Ik zal binnenkort ook een blogpost maken voor verschillende ideeën met waterverf in je bullet journal.

Nadat ik alle afspraken en belangrijke dagspecifieke taken heb ingevuld, ziet mijn layout er zo uit. Dit zijn alle afspraken die ik voor de start van de maand weet. Hier komt nog meer bij en ik heb daar genoeg ruimte voor. Ook heb ik ruimte om mijn doelen op te schrijven, huishoudelijke taken en herinneringen bij te houden.